Musím se s profesním průkazem účastnit všech školení referenčních řidičů?

Jsem povinen se zúčastnit školení referenčních řidičů, pokud vlastním profesní průkaz (na všechny skupiny) a pravidelně se podle zákona zúčastňuji školení profesionálních řidičů?

Dotaz:

Jsem povinen se zúčastnit školení referenčních řidičů, pokud vlastním profesní průkaz (na všechny skupiny) a pravidelně se podle zákona zúčastňuji školení profesionálních řidičů?

Odpověď:

Řidiči tzv. referentských vozidel, řídící vozidla kategorie:

 • L – motocykly, včetně čtyřkolek,
 • M1 – motorová vozidla určena především pro přepravu osob s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa řidiče,
 • N1 – vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 t, vozidla,
 • T, C – traktory kolové nebo pásové,
 • SS – pracovní stroje samojízdné,

používané pro výkon povolání, zaměstnání nebo podnikání by měli každoročně absolvovat školení zaměřené prioritně na zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Podle zákoníku práce toto školení organizuje zaměstnavatel, který jej zajistí sám z vlastních zdrojů a prostředků, případně může tímto školením pověřit nějakou organizaci zabývající se školením řidičů (např. ČESMAD BOHEMIA nebo kteroukoli registrovanou autoškolu). Bude-li školení zakončeno přezkoušením, je na úvaze organizátora školení. Zajistil-li zaměstnavatel pro své řidiče takové školení, kontroluje inspektorát bezpečnosti práce.

Školení zaměřené na odbornou způsobilost řidičů pro účely profesní způsobilosti se musí podrobit řidiči vozidel skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, které zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se týká kategorie vozidel:

 • M2 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a maximální hmotností nepřevyšující 5 t,
 • M3 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a maximální hmotností převyšující 5 t,
 • N2 – vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 3,5 t, ale nepřevyšující 12 t,
 • N3 – vozidla s maximální přípustnou hmotností převyšující 12 t.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. V rámci vstupního školení musí řidiči absolvovat následující témata:
a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
d) poskytování služeb a logistiky,
e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Profesní způsobilost je u úspěšného žadatele vyznačena v řidičském průkazu u příslušného řidičského oprávnění kódem „95“ a následná školení jsou zaměřena na prohloubení kvalifikace odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Žádné přezkoušení v rámci pravidelného školení není stanoveno. Jestliže by řidič řídil vozidlo a nebyl profesně způsobilý, byť se na jeho činnost profesní způsobilost vztahovala, jedná se o přestupek projednávaný ve správním řízení, kde je stanovena pokuta od 5000 do 10 000 Kč a současně je ukládán zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 6 do 12 měsíců. Tento přestupek je zařazen do kategorie bodovaných přestupků a připočítávají se za něj 3 trestné body.

Prodloužení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel má následující podmínky:

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o profesní způsobilosti.

 • Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
 • Nemohl-li se řidič z důvodů hodných zvláštního zřetele účastnit jednoho nebo více ročních kurzů, doloží existenci důvodů a neuplatní se rozsah ročního kurzu; celkový rozsah pravidelného školení tím není dotčen.

Profesní způsobilost nemusí být vyžadována u řidičů:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřekračuje 45 km/h,
 • vozidel, používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní obrany a báňské záchranné služby,
 • vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
 • vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných pro vlastní potřeby,
 • zemědělských a lesnických traktorů.

Zúčastní-li se řidič pravidelného školení v rámci profesní způsobilosti řidičů podle ustanovení § 48 zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, není nutné absolvovat v této oblasti další školení.

Pokud zaměstnavatel trvá na povinné účasti řidiče profesně způsobilého na školení jím organizovaného, je povinností tohoto řidiče se tzv. referentského školení řidičů zúčastnit, protože zpravidla školení řidičů referentů bývá spojeno se školením bezpečnosti práce, požární ochrany, případně s interními předpisy organizace.

Zdroj: DLprofi

Nenechte si uniknout další novinky!
Stáhněte si bluTacho, získáte aplikaci plnou informací, aktuálních zpráv z dopravy a taky spoustu nástrojů pro snadnější řízení. Měsíc na vyzkoušení zdarma.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email