Rizika při využívání cizích návěsů se vyplatí dobře ošetřit

Snaha jednotlivých subjektů, zapojených v logistickém řetězci, o co největší efektivitu celého přepravního procesu s sebou přináší stále častěji i situace, kdy silniční dopravce zapřahá a využívá cizí návěs. Tuto problematiku otevírá kolegyně Markéta Remetančíková v zářijovém čísle časopisu LogisticNews. To má samozřejmě své výhody, ale přináší to i potenciální rizika. Rozhodně se vyplatí je znát a připravit se na ně.

Důvodů, proč využívat cizí návěsy, může být několik. Jedním z nich je situace, kdy si velká logistická společnost disponující vlastními návěsy na přepravu najímá dopravce pouze s tahačem. Pro
obě strany takové řešení přináší mnoho výhod. Dopravce má zajištěnou práci a vytížení vlastního vozidla, logistická společnost zase zajistí větší počet přeprav, navíc s nižšími náklady na vozový park a pracovní sílu, především řidiče.

Hrozí škody na nákladu i návěsu

Stále častější jsou také případy, kdy dochází k přepřahání návěsu mezi dvěma dopravci během přepravy, například na hranicích státu.  Nebo kvůli poruše tahače v okamžiku, kdy přepravu
zajišťující dopravce nemá k dispozici jiné vlastní tažné vozidlo. Ať už se jedná o jakýkoliv důvod, vyplatí se nejenom dobře spočítat výhody, ale také mít na paměti potenciální rizika, která z takové situace vyplývají. Ona rizika lze v zásadě rozdělit do dvou skupin: na rizika související se škodou na přepravovaném nákladu a odpovědností dopravce a na rizika škody na samotném návěsu. Z pohledu odpovědnosti dopravce za škodu na přepravovaném zboží je kritickým bodem převzetí zboží je již naloženého návěsu bez účasti na nakládce, tedy bez kontroly naloženého zboží a bez znalosti množství či možného poškození v předcházejícím úseku přepravy. Řidič by měl v této situaci uvést do nákladního listu výhradu, že nebyl připuštěn k nakládce a nemohl provést kontrolu. Zároveň by měl předat dopravci, od kterého zásilku přebírá, datované potvrzení o převzetí.

Pozor na kontrolu nákladu a odstavení návěsu

Pokud hovoříme o přepravě prováděné postupně několika dopravci, pak by všichni zainteresovaní měli jednat především v souladu s kapitolou VI. Úmluvy CMR (čl. 34–39). V mnoha případech ale dochází k tomu, že přepravní doklady si dopravci, resp. řidiči, osobně nepředávají. Místo toho je nechají uložené ve schránkách přímo v návěsu, který si následný, postupný dopravce pouze převezme na parkovišti a pokračuje na místo vykládky, kde se teprve zjišťuje skutečný stav zásilky. Předávající dopravce tak nemá žádný důkaz, že návěs se zásilkou předal přebírajícímu dopravci. Výše uvedené může mít za následek to, že odpovědnostní pojišťovna dopravce odmítne plnění za případně vzniklou škodu na zásilce, neboť dopravce nebude schopen doložit pojišťovně řádně potvrzené doklady a ta na jejich dodání bude trvat. Navíc odstavení naloženého návěsu často pojišťovny výslovně vylučují z pojistného krytí. Nehledě na to, že pokud by někdo odcizil zásilku z odstaveného návěsu, či dokonce celý návěs se zásilkou, mohl by odesílatel uplatňovat vůči dopravci škodu v souladu s čl. 29 Úmluvy CMR, tj. do plné výše škody. A to nejenom vůči prvnímu dopravci, ale dle čl. 36 Úmluvy CMR i proti poslednímu, tj. pokud jsou pouze dva postupní dopravci, pak proti každému z nich.

Optimálně sjednané pojištění je řešením

Pokud se jedná o škody na samotném návěsu, je nutné se na rizika s tím související dívat jak    z pohledu jeho vlastníka, tak i dopravce, který ho převzal. Při poškození nebo zničení návěsu se nabízí možnost uhradit takovouto škodu z havarijního pojištění. Na první pohled jde o jednoduché řešení, které však v praxi nemusí fungovat. Hned z několika důvodů.

Za prvé vlastník návěsu nebude souhlasit s uplatněním škody ze svého havarijního pojištění, protože škodu způsobil cizí řidič z jiné společnosti. Navíc by si tím zvyšoval škodní průběh. Za druhé pokud havarijní pojišťovna zjistí, že škodu na návěsu způsobil někdo jiný než jeho vlastník či provozovatel, má právo uplatnit regres. Za třetí nemusí být havarijní pojištění sjednané vůbec. Vzniklou škodu pak bude s největší pravděpodobností muset vlastníkovi návěsu uhradit dopravce, případně na něj havarijní pojišťovna uplatní regres.

Pokud vlastník návěsu požaduje  náhradu škody po dopravci a k převzetí návěsu došlo bez jakéhokoliv smluvního vztahu, bude záležet pouze na přístupu a vůli obou stran, jak se na vypořádání vzniklé škody dohodnou. Jestliže je mezi subjekty sjednaná smlouva o převzetí či užívání návěsu, lze případné škody krýt vhodně nastaveným pojištěním. V havarijním pojištění je pak možné ujednat rozšířené krytí i pro případy, kdy návěsy užívá cizí subjekt. A dopravce, který cizí návěsy přebírá, si naopak může riziko způsobení škody na cizím majetku pojistit v rámci obecné odpovědnosti. Tím nejdůležitějším je, aby si obě strany uvědomily možná rizika vyplývající z takové situace a snažily se najít způsob, jak je řešit. Problém to být rozhodně nemusí, protože případné škody dokáže krýt optimálně sjednané pojištění.

Pokud vlastník návěsu požaduje  náhradu škody po dopravci a k převzetí návěsu došlo bez jakéhokoliv smluvního vztahu, bude záležet pouze na přístupu a vůli obou stran, jak se na vypořádání vzniklé škody dohodnou. Jestliže je mezi subjekty sjednaná smlouva o převzetí či užívání návěsu, lze případné škody krýt vhodně nastaveným pojištěním. V havarijním pojištění je pak možné ujednat rozšířené krytí i pro případy, kdy návěsy užívá cizí subjekt. A dopravce, který cizí návěsy přebírá, si naopak může riziko způsobení škody na cizím majetku pojistit v rámci obecné odpovědnosti. Tím nejdůležitějším je, aby si obě strany uvědomily možná rizika vyplývající z takové situace a snažily se najít způsob, jak je řešit. Problém to být rozhodně nemusí, protože případné škody dokáže krýt optimálně sjednané pojištění.

____________________________________________________________________________________________

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

KAPITOLA VI

Ustanovení o přepravě prováděné po- stupně několika dopravci

Čl. 34

Je-li na základě jediné přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika silničními dopravci, přejímá každý z nich odpovědnost za provedení celé přepravy; druhý a každý další dopravce se stávají převzetím zásilky a nákladního listu smluvní stranou za podmínek stanovených nákladním listem.

Čl. 35

  1. Dopravce, který přejímá zásilku od předchozího dopravce, odevzdá tomuto datované a podepsané potvrzení. Na druhé vyhotovení nákladního listu je povinen napsat své jméno a adresu.
    V případě potřeby zaznamená na toto vyhotovení, jakož i na potvrzení výhrady toho druhu, jako jsou uvedeny v článku 8 odst.2.
  2. Pro vzájemné vztahy mezi dopravci provádějícími přepravu postupně platí ustanovení článku 9.

Regres

Regres je právo pojistitele – pojišťovny zpětně vymáhat pojistné plnění, které vyplatila pojistníkovi po vzniku pojistné události po té osobě, která škodu zavinila.

Autor: Ing.  Markéta Remetančíková | SATUM CZECH
Pramen: satum.cz

Nenechte si uniknout další novinky!
Stáhněte si bluTacho, získáte aplikaci plnou informací, aktuálních zpráv z dopravy a taky spoustu nástrojů pro snadnější řízení. Měsíc na vyzkoušení zdarma.
Share on facebook
Share on twitter
Share on email